รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ...
สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรียนห่างไกลโค...
Proceedings International Conference on Global Cha...


การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ...
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย...
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสู...
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑ...

จำนวน: 174
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวทั้งหมด
       


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง