01


ตรวจสอบผลการเรียน

ลงทะเบียนเรียน ตารางสอน สำเร็จการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตรที่เปิดสอน

รายลเอียด  

02

สมัครเรียน ป. ตรี / โท

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสมัครเรียนออนไลน์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ ตามลิงค์

รายลเอียด 

03

สมัครเรียน ป.บัณฑิต

ผู้สนใจสามารถสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเรียนการสอน ยังไม่เปิดรับสมัคร

รายลเอียด ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพมหานคร มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) University of Texas , Arlington, USA...

Rearn More
HOMEครุเดิมที่แสนดี หน้าแรกบนสุด1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ "แสดงออก" ถึงการระลึกถึงพระคุณที่สามเนื่องในโอกาสวันครูของทุกปี 2. เพื่อ "เทิดพระคุณครูจากสถาบันเดิม" ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์ 3. เพื่อ "แสดงความชื่นชมนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี" นักศึกษาปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจ สามารถนำเกียรติบัตรเก็บไว้เป็น Profile ของตนเอง 4. เพื่อถือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบัน


ประมวลภาพรับปริญญาพิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์และ พิธีประสาทปริญญาบัตร2564 ทั้งหมาบัณฑิตและบัณฑิต บรรยากาศการพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณหลายจากสถาบันต่างเข้าร่วม พิธี รวมไปถึงผู้ได้รับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ที่มีความดี ความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี ผู้โดยมีบัณฑิตและมหาบัณ
คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เว็บไซต์ คณะ  

สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง