วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM   

ผู้เข้าชม 59 ครั้ง


กำหนดการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้

CAS-KM /Show & Share Development ครั้งที่ 5

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รอบบ่าย

 

รอบเช้า

 

 

 

เวลา หัวข้อการจัดการความรู้ วิทยากร
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00-9.30 น. พิธีเปิด ผู้บริหาร
9.30-10.00 น. 1. การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร
10.00-10.30 น. 2. การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
พัก 10.30-10.40 น.
10.40-11.10 น. 3. การเสริมสร้างการออม ด้วยเทคนิคออมก่อน รวยกว่า อาจารย์ปิยาภรณ์ พละกุล
11.10-11.30 น. 4. การส่งเสริมสุขภาพทางจิตวิญญาณ รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
11.30-12.00 น. 5. การประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
พักเที่ยง
13.00-13.30 น. 6. การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ
13.30-14.00 น. 7. เล่าเรื่องคดีเด็ด ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ.
14.00-14.30 น. 8. การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดการประชุมวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ASCER ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
พัก 14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น. 9. การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสุนทรียสนทนา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
15.30-16.00 น. 10. การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

    ความคิดถึงจากอธิการบดี

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 7/21/2021 12:31:05 PM  
เว็บไซต์ km.cas.ac.th/index.php/2021/07/14/99/  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 59  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต