บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมการบริหาร


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.กษม  ชนะวงศ์ อธิการบดี
2 รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี
2 ดร.สายัณ ผาน้อย รองอธิการบดี
3 นายอาทิตย์    ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     
4 นางปิยาภรณ์  พละกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ  ไชยบุญเรือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
6 นางสาวเสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวตวงพร  อานันทศิริเกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
    หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
8   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางสาวสุจิตรา   อร่ามพงษ์พันธ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ
10 นายพงศกร  ทวันเวช ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
11 ว่าที่ ร.ต.หญิงปานศิริ  ธรรมศิรินิเวศ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
    นายทะเบียน
12 นางสาวภาณุวีร์     ไชยศรี  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
13 รศ.วีณา   อิศรางกูร ณ  อยุธยา ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนา
14   รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
15 นางสาวยุวรัตน์     ฐิตินิรันดร์กุล ผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
16 นายปรมินทร์  นวลอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/
    หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 นางสาววชิรา    จันทร์คายโคตร รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล
18 นางศิริพร   น้อยวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
     
19 นางสาวประเณจตรี     คงงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลและรอง 
    ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
20 นางจิรวรรณ  ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
21    
22 นางสาวแสงโสม  อมรรัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
23 นางอ้อมทิพย์  ร่มพฤกษ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
24 ดร.กุหลาบ  ปุริสาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
25 นางปิยาภรณ์  พละกุล หัวหน้าคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
26 นางสาวนงนุช  ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 นายนพดล  มั่งมี หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
28 นางสาวสุวรรณ    เนียมประชา หัวหน้างานทุนการศึกษาการเงิน
29 นายเดโช  แสนภักดี รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
30 นายสำเภา   พันเสนา หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
     
32 นางสาวณิญา  แข็งฤทธิ์ หน้างานธุรการและบรรณารักษ์
33 นายสุวิทย์  ขุนอยู่  หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการ
34 นายชัยวัฒน์  วัลละภา หัวหน้างานสารสนเทศ
35 นางสาวสิรินาถ  งามประเสริฐ หัวหน้างานทุนการศึกษา
36 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  พรมลาย หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
37 นายพิเชษฐ์   สุโพธิ์เมือง หัวหน้างานอาคารสถานที่
38 นางสาวอาบจิตร  กอมาตย์ หัวหน้างานสำนักงานบริหาร
39 นางสาวสิริกุล  แพร่ศรีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
40 นายสมัย  สียาโง หัวหน้างานยานพาหนะ
41 นางสาวพรทิวา  พระวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคล้าปลีก
42 นางสาวบุษบา ขุนอยู่ ผู้ช่วยนายทะเบียน
43 นางสาววิยะดา   กองจันทร์ดี หัวหน้างานเทคนิคและบริการ
44 นายพิชานนท์  สว่างโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
45 นางสาวเจนจิรา กัลยารัตน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)