ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความร่วมมือกับต่างประเทศ