ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาการเป็นบัณฑิตในอุดมคติ


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความร่วมมือกับต่างประเทศ