หน้าหลัก

 
 

  ข้อมูลวิทยาลัย ประวัติ

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

เพลงมาร์ซบัณฑิตเอเซีย....ผู้ตอบš5/อ่าน™ 9215

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I

ประวัติวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ความเป็นมาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เจ้าของรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิต เอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย และนักศึกษาระดับ ปวท. และ ปวส. ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้ง วิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพลมา ยังสถานที่แห่งใหม่คือ เลขที่ 179/137 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544 โดยเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2545 คณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 2. สาขาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 3. สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 4. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี 2. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 4 ปี 3. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด) หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี

 

 
   
ข้อมูลวิทยาลัย

   เบอร์โทรหน่วยงาน

   สารจากอธิการบดี

   จุดแข็งวิทยาลัย

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

   แผนที่ตั้ง

   โลโก้

   ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

   ประวัติ

   ติดต่อสอบถาม

   ชุดครุย   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต