ด้านประกันคุณภาพ


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556
 

 

 

ภาพถ่ายภาพถ่าย

 

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ชาววิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยความยินดี 2554

วันที่ 25 กันยายน 2555

 

ภาพถ่ายภาพถ่าย

ภาพถ่ายภาพถ่าย

 

ดร.จุรีวรรณมณีแสง    ผศ.ชวน  แพงปัสสา                                                                                            

                                                 

     คลิก  ประมวลภาพถ่าย 2555

อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์ และ อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา

ประชุมวางแผนงานสารสนเทศ

อาบจิตร  กอมาตย์ และ พิชานนต์  สว่างโรจน์           ถ่ายภาพ
 เอกพงษ์  แสนรัมย์ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องเสียง และบันทึกด้านงานโสต

อ.สุวิทย์  ขุนอยู่+ กฤษฎา มหาบุญ
+ก้องพิภพ ใจพล+อุดม  นวน

................................................................................................

เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง.....

................................................................................................

 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยความยินดี 2553

 

 

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการ
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2553
วันจันทร์ที่ 26 วันและวันอังคารที่ 27 กันยายน 54

 


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 54
09.15-09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับค[a]ณะกรรมการ / นำเสนอวีดีทัศน์วิทยาลัย
09.30-09.45 น. คณะกรรมการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน
09.45-10.45 น. อธิการบดี/ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีทุกคณะ เข้าพบคณะกรรมการ
10.45-12.00 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน
13.30-14.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
14.00-14.45 น. ผู้อำนวยการสำนักเข้าพบคณะกรรมการ
14.45 เป็นต้นไป ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)


วันอังคารที่ 27 กันยายน 54
09.00-10.30 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
10.30-12.00 น. เยี่ยมชมแหล่งฝึกงานนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
15.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 5  พฤศจิกายน  2552

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

 

รศ.สุเมธ  แก่นมณี                       ผศ.ดร.ขนิษฐา  วรธงชัย

 

 

คณะผู้ประเมิน

1)  รศ. ดร. วิเชียร  ชิวพิมาย                             ประธานคณะกรรมการ

2)  ดร. จุรีวรรณ  มณีแสง                                  กรรมการ

3)  นายพงศกร  ทวันเวช                                   กรรมการ

4)  นางสาวยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล                     กรรมการและเลขานุการ

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.

ประจำปีการศึกษา 2551  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

 

องค์ประกอบ

คะแนน(เต็ม3)

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ

2.50

ดี

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

2.08

ดี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2.00

พอใช้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

1.75

พอใช้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

3.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

2.22

ดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

3.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

2.67

ดีมาก

ผลการประเมิน

2.47

ดี


 

ด้านประกันคุณภาพ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)