หน้าหลัก

 
 

  สำนักทรัพยากรบุคคล

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

การลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด....ผู้ตอบš/อ่าน™ 416

นานาสาระด้านสุขภาพ ....ผู้ตอบš/อ่าน™ 3404

ทั้งหมด2ข้อความ

I 1 I


 

 
 

 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา.. ตอบ/ อ่าน 44  
 นางสาวสุภาพ แก้ววรรณศิลป์ ด้ไปศึกษาดูงาน ในโครงการแลกเปลี.. ตอบ/ อ่าน 63  
 คณะอาจารย์ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานระดับชาติ.. ตอบ/ อ่าน 46  
 รายชื่ออาจารย์ อบรมหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2551.. ตอบ/ อ่าน 48 
 สอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 1.. ตอบ/ อ่าน 131  
 อบรมภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ต่างประเทศ.. ตอบ/ อ่าน 101 
 นายสถิติ แพงมาได้เข้าร่วมสัมมนา FIFA.. ตอบ4/ อ่าน 94  

 

 
   
สำนักทรัพยากรบุคคล

   จรรยาบรรณอาจารย์

   บุคลากร

   วิสัยทัศน์

   ประวัติความเป็นมา   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต