บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมการบริหาร


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.กษม  ชนะวงศ์ อธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์. สุกิจจา   จันทะชุม  รองอธิการบดี
2 นายอาทิตย์    ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3 ...  
     
4 นางปิยาภรณ์  พละกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ  ไชยบุญเรือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
6 นางสาวเสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวตวงพร  อานันทศิริเกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
    หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
8 นายเดโช  แสนภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางสาวสุจิตรา   อร่ามพงษ์พันธ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ
10 นายพงศกร  ทวันเวช ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
11 ว่าที่ ร.ต.หญิงปานศิริ  พูนพล ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
    นายทะเบียน
12 นางสาวภาณุวีร์     ไชยศรี  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
13 รศ.วีณา   อิศรางกูร ณ  อยุธยา ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนา
14 นายภุมโม  คำสอน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
15 นางสาวยุวรัตน์     ฐิตินิรันดร์กุล ผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
16 นายปรมินทร์  นวลอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/
    หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17 นางสาววชิรา    จันทร์คายโคตร รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล
18 นางศิริพร   น้อยวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
     
19 นางสาวประเณจตรี     คงงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลและรอง 
    ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
20 นางจิรวรรณ  ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
21 นางสาวรวีวรรณ    พินิจรัมย์ รักษาการรองคณบดีคณะนิติศาสตร์
22 นางสาวแสงโสม  อมรรัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
23 นางอ้อมทิพย์  ร่มพฤกษ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
24 ดร.กุหลาบ  ปุริสาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
25 นางปิยาภรณ์  พละกุล หัวหน้าสาขาการบัญชี
26 นางคนิตลดา  ณะศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
27 นายนพดล  มั่งมี หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
28 นางสาวสุวรรณ    เนียมประชา หัวหน้างานทุนการศึกษาการเงิน
29 นายเดโช  แสนภักดี รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
30 นายสำเภา   พันเสนา หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
31 นางสุมลมาลย์  พลชำนิ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32 นางสาวณิญา  แข็งฤทธิ์ หน้างานธุรการและบรรณารักษ์
33 นายสุวิทย์  ขุนอยู่  หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการ
34 นายชัยวัฒน์  วัลละภา หัวหน้างานสารสนเทศ
35 นางสาวสิรินาถ  งามประเสริฐ หัวหน้างานทุนการศึกษา
36 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  พรมลาย หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
37 นายพิเชษฐ์   สุโพธิ์เมือง หัวหน้างานอาคารสถานที่
38 นางสาวอาบจิตร  กอมาตย์ หัวหน้างานสำนักงานบริหาร
39 นางสาวสิริกุล  แพร่ศรีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
40 นายสมัย  สียาโง หัวหน้างานยานพาหนะ
41 นางสาวพรทิวา  พระวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคล้าปลีก
42 นางสาวนงนุช  ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
43 นางสาวบุษบา ขุนอยู่ ผู้ช่วยนายทะเบียน
44 นายนฤดล  สวัสดิ์ศรี หัวหน้างานหลักสูตร
45 นางสาววิยะดา   กองจันทร์ดี หัวหน้างานเทคนิคและบริการ
46 นายยิ่งสรรค์  หาพา หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
47 นางสาวลักษมณ  พีรประภากร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
48 นางสาวลักษมณ  พีรประภากร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 


 

บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)