หน้าหลัก

 
 

  นักศึกษาแลกเปลี่ยน

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน....ผู้ตอบš1/อ่าน™ 358

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรได้รับทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม คุณธรรมและจริธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถและการดำรงชีวิต ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาประเทศ ประกอบวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

   ปีการศึกษา 2545

   ปีการศึกษา 2546

   ปีการศึกษา 2547

   ปีการศึกษา 2548

   ปีการศึกษา 2549

   ปีการศึกษา 2550

   โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงจิ่งหงประเทศจีน   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต