หน้าหลัก

 
 

  ข้อมูลวิทยาลัย

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

เพลงมาร์ซบัณฑิตเอเซีย....ผู้ตอบš5/อ่าน™ 7680

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I


ชื่อวิทยาลัย ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชื่อย่อ ว.บ.อ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม College of Asian Scholars ชื่อย่อ C.A.S. 

 

ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
สาขาผู้นำชุมชนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษาจึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ
นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามประกาศ
ที่
3/2542  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

                คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง 1/2543 เมื่อ
วันที่
15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพล  มายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ
เลขที่
179/137 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่
11 เมษายน 2544 และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2554) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ทุกคณะทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ., ก.พ., ก.ค.ศ.
คณะนิติศาสตร์  ได้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ  และเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมีสิทธิสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต”

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ทุกคณะทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ., ก.พ., ก.ค.ศ.
คณะนิติศาสตร์  ได้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ  และเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมีสิทธิสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต”

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                                     

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                  

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                  

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                                         

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                                

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 


 

คณะและหลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 

 

 คณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน 127  หน่วยกิต
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาการจัดการทั่วไป    จำนวน 127  หน่วยกิต
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการตลาด    จำนวน 127 หน่วยกิต
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน 127 หน่วยกิต
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    จำนวน 127 หน่วยกิต
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   จำนวน 127 หน่วยกิต

 

 คณะศิลปศาสตร์

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 137 หน่วยกิต

 

 

 คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์  จำนวน 140 หน่วยกิต

 

 คณะพยาบาลศาสตร์

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์   จำนวน 144 หน่วยกิต

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 127 หน่วยกิต

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 82 หน่วยกิต

 

 

 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) >>ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

 

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6  ,ปวช. ,ปวส. หรือเทียบเท่า
  • เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และขอเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองเข้าศึกษา เพื่อรับปริญญาตรีที่ 2

 

 

 

 

 

 
   
ข้อมูลวิทยาลัย

   เบอร์โทรหน่วยงาน

   สารจากอธิการบดี

   จุดแข็งวิทยาลัย

   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

   แผนที่ตั้ง

   โลโก้

   ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

   ประวัติ

   ติดต่อสอบถาม

   ชุดครุย


   

 

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

  กีฬาเด่นและด้านภาษา
สโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น
สโมสรฟุตบอลหญิง ว.บัณฑิตเอเซีย
ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน ว.บัณพิตเอเซีย
นักกีฬาบาสเกตบอล ว.บัณฑิตเอเซีย
นักกีฬาตะกร้อ ว.บัณฑิตเอเซีย
ศูนย์อรมรมคอมพิวเตอร์ Adoc
บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
e-Learning
   




 

 

 
    ครูเดิมที่แสนดี
ข้อมูลสารสนเทศ

สำรวจความพึงพอใจสารสนเทศ
สมาคมศิษย์เก่า
กิจกรรม 5 ส


วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

โรงเรียนกระแสพัฒนา

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์

   


วิทยาลัยบัณฑิคเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 โทร.043-246536-8 แฟกช์ 043-246539
          www.cas.ac.th email::  chaivat@cas.ac.th