วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       ข้อมูลวิทยาลัยการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

เพลงมาร์ซบัณฑิตเอเซีย เทาทองครองใจ / ผู้ตอบ 5/ อ่าน 17482

ทั้งหมด1ข้อความ


ชื่อวิทยาลัย ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ชื่อย่อ ว.บ.อ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม College of Asian Scholars ชื่อย่อ C.A.S. 

 

ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
สาขาผู้นำชุมชนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษาจึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ
นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามประกาศ
ที่
3/2542  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

                คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง 1/2543 เมื่อ
วันที่
15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพล  มายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ
เลขที่
179/137 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่
11 เมษายน 2544 และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2554) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ทุกคณะทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ., ก.พ., ก.ค.ศ.
คณะนิติศาสตร์  ได้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ  และเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมีสิทธิสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต”

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ทุกคณะทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ., ก.พ., ก.ค.ศ.
คณะนิติศาสตร์  ได้ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ  และเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมีสิทธิสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต”

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลวิทยาลัย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)