หน้าหลัก

 
 


  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 1666

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 1679

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษ....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 1524

สอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 1528

ทั้งหมด4ข้อความ

I 1 I


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                         36  หน่วยกิต

กำหนดโครงสร้างดังต่อไปนี้

 

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาแกน

6

6

หมวดวิชาเอกบังคับ

18

18

หมวดวิชาเอกเลือก

6

การค้นคว้าอิสระ

6

วิทยานิพนธ์

12

รวมจำนวนหน่วยกิต

36

36

 

 

 

 
   

 
   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

   ติดต่อสอบถาม   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต