หน้าหลัก

 
 


  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

การสอบป้องกัน 5 บท การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.จิระพร ชะโน นักศึกษาหลักสูตรบริหาร....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 1985

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วันที่ 24 สิงหา....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 2159

ยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้ช่วยสอน....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 2900

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)....ผู้ตอบ š1/อ่าน™ 4633

ตารางเรียน1/2557 หลักสูตร M.B.A. สองปริญญาบัตร....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 4625

หลักสูตรM.B.A.2ปริญญาบัตร เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 5082

ทั้งหมด7ข้อความ

  I 1 I I 2 I


 

 

 

 

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 
 
ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และUniversity of Baguio (UB), PHILIPPINES

การศึกษาระดับปริญญาโทใบที่ 2University of Baguio (UB),Philippines

สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยาฐนะจากสำนักงานข้ารายชการพลเรือน (ก.พ.)

 
* สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนัก งาน ก.พ. ประเทศไทย*
เริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 คณาจารย์ทีมสอนเป็นคณาจารย์ชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบาเกียว อาทิ Professor Dr. Josefina S. Esguerra, Dr. Mary Agnes Haydee E. Dabucal (Dean of Graduate School), Professor Jocelynn Alimando, Mr.Miguel Villacrucis, MR. Rhad Vic Estoque ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
 

หลักสูตรM.B.A.2ปริญญาบัตร เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2557

 

ลุ่ม

สถานะปัจจุบันของผู้สมัคร

คุณวุฒิที่มีสิทธิได้รับ

ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อัตราพิเศษ(หลังหักทุนการศึกษา)

1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทM.B.A. และสาขาอื่น

Ÿรับ ป.โท MBAจาก UB

Ÿรับ ป.โท MBA จาก CAS

81,050 บาท

2.

กำลังศึกษาระดับปริญญาโทM.Ed.หรือM.P.H. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Ÿรับ ป.โท M.Ed. หรือ M.P.H.จาก CAS

Ÿรับ ป.โท MBAจาก UB

Ÿรับ ป.โท MBA จาก CAS

(ชำระเพิ่มจากอัตราปกติ)

70,550 บาท

 3.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี /กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย(เรียนควบคู่)

สมัครเรียน M.B.A.และ UB.

Ÿรับ ป.โท MBAจาก UB

Ÿรับ ป.โท MBA จาก CAS

124,050 บาท

 

 

 

โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท M.B.A. สองปริญญาบัตร ระหว่าง 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย(CAS) และ มหาวิทยาลัยบาเกียว(UB), PHILIPPINES  
 ** สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงาน ก.พ. ประเทศไทย **  
 
 
รับสมัครนักศึกษา CAS & UB รุ่นที่ 3 
ตั้งแต่วันนี้ - 1เมษายน 2557 : ปฐมนิเทศ 5 เมษายน 2557
เริ่มเรียน 18 เมษายน 2557เป็นต้นไป(ประมาณ 2 เดือน)              
เวลาเรียน
- วันศุกร์ เวลา 16.30-21.30น.                               
- วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00- 19.00 น.  
 
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
5. วุฒิการศึกษาฉบับจริง
6. เอกสารแสดงผลงานหรือเกียรติประวัติด้านอื่น ๆ 
   เพื่อประโยชน์ในการเทียบโอน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ
 
 
หมายเหตุ : 
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์และเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร เมื่อสำเร็จการศึกษา 20,000 บาท
2. ไม่รวมค่าขึ้นสอบประมวลความรู้ จำนวน 3,000 บาท และสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6,000 บาท
3. สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายงวด และมีบริการให้ข้อมูลสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงิน 
 
 
 
 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษาที่1/2557
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (M.ed.)
 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ (M.P.H.)
 
3.หลักสูตร M.B.A. 2 ปริญญาบัตร ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย(CAS)
    และ มหาวิทยาลัยบาเกียว(UB), PHILIPPINES   

 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

แผนการศึกษา (ได้รับทุน)

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ ค่าสมัคร

2,000

2,000

2. ค่าสมาชิกวารสาร

600

600

3.ค่าใบสมัคร ***

500

500

2.ค่าหน่วยกิต

         (36 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,000 บาท)

72,000

72,000

3. ค่าบำรุงรักษา จาก 48,000 บาท

          (4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 3,000 บาท)

ชำระเพียง

12,000 บาท

ชำระเพียง

12,000 บาท

4.ค่าบำรุงห้องสมุดและอินเทอร์เนต

         (4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1,000 บาท)

4,000

4,000

5.ค่าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6,000

6,000

6.ค่าสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (IS)

-

3,000

                            รวมค่าใช้จ่าย

97,100

100,100

 
***หมายเหตุ: 
1. เทียบโอนได้สูงสุด 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท
2. แผน ก  หมายถึง แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
แผน ก1 หมายถึง ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ แผน ก2 หมายถึง ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา 
3.แผน ข หมายถึง แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ และมี  
 
***หมายเหตุ: 
1. เทียบโอนได้สูงสุด 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท
2. แผน ก  หมายถึง แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
แผน ก1 หมายถึง ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ แผน ก2 หมายถึง ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา 
3.แผน ข หมายถึง แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ และมี  
 
 การสอบประมวลความรู้
 
 
***สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.พจมาพร 083-0706-366 / 
อ.กุสุมา 081-661-0177 
บัณฑิตวิทยาลัย 043-338-460 ต่อ 403 
หรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 
087-218-0357,043-418-5198  
 
สมัคร online ได้ที่

 

 


 
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

   ประมวลภาพ

   ตารางเรียน

   ติดต่อสอบถาม

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   ปรัชญาของหลักสูตร

   หลักสูตรการศึกษา

   บุคลากร ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
 (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)


   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต