สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 / ผู้ตอบ / อ่าน 3554

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557  / ผู้ตอบ / อ่าน 1851

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558 / ผู้ตอบ / อ่าน 2735

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558 / ผู้ตอบ / อ่าน 3199

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561 / ผู้ตอบ / อ่าน 2016

ทั้งหมด5ข้อความ

I 1 I


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 


 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)