สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 / ผู้ตอบ / อ่าน 4015

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557  / ผู้ตอบ / อ่าน 2090

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558 / ผู้ตอบ / อ่าน 3132

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558 / ผู้ตอบ / อ่าน 3648

ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561 / ผู้ตอบ / อ่าน 2293

ทั้งหมด5ข้อความ

I 1 I


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 


 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)