วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2558

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วิทยาเขต/คณะ/                     บัณฑิตวิทยาลัย

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย

 : 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

 : 

Graduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession

 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ไทย)

 : 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ  (ไทย)

 : 

ป.บัณฑิต  (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)

 : 

Graduate  Diploma  (Teaching  Profession)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)

 : 

Grad.Dip.  (Teaching  Profession)

 

 

3.  วิชาเอก

           ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

           38  หน่วยกิต

 

ร‹ร…ร‘ยกรŠร™ยตรƒยปรƒรยกร’รˆยนร•ร‚ยบร‘ยตรƒยบร‘ยณยฑร”ยตร‡ร”ยชร’ยชร•ยพยครƒร™

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)