วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                         36  หน่วยกิต

กำหนดโครงสร้างดังต่อไปนี้

 

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาแกน

6

6

หมวดวิชาเอกบังคับ

18

18

หมวดวิชาเอกเลือก

6

การค้นคว้าอิสระ

6

วิทยานิพนธ์

12

รวมจำนวนหน่วยกิต

36

36

 

 

 

 
   

 

ร‹ร…ร‘ยกรŠร™ยตรƒรˆร”ร…ยปรˆร’รŠยตรƒรร‹ร’ยบร‘ยณยฑร”ยต

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)