ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


 ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปัจจุบัน

 

           จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2056 คน

 

 ข้อมูลสารสนเทศบุคลกรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปัจจุบัน 

                          จำนวนอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งหมด 

                             จำนวนบุคลากรสนันสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทั้งหมด
 

               ข้อมูลสารสนเทศการให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi) และ [Internet]

             แจ้งเรื่องการใช้งาน WiFi 

 

1.สำหรับบุคลากร ได้แก่ 
   CAS-WiFi-01 (ปล่อยสัญญาณจากห้องวิชาการ)
   CAS-WiFi-02 (ปล่อยสัญญาณจากห้องคณะพยาบาล ชั้น 3)
   CAS-WiFi-03 (ปล่อยสัญญาณจากตึกไม้ชั้นสอง)
   CAS-WiFi-04 (ปล่อยสัญญาณจากห้องพยาบาลชั้นลอย)
 
   ซึ่งปกติต้องมีการใส่รหัสผ่าน.... ก่อนเข้าใช้งาน
 
2.สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป (อาจารย์และบุคลากรก็ใช้งานได้) 
   Student@CAS (ปล่อยสัญญาณจากห้องวิชาการ)
   Student2@CAS (ปล่อยสัญญาณจากตึกไม้ชั้น1)

   Student3@CAS (ปล่อยสัญญาณห้องสมุด)

 

อ.ปรมินทร์ นวลอินทร์
รอง ผอ.สำนักอธิการบดี
และหัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

เว็บไซต์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2545 โดย  
        อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์ (รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา ( หัวหน้างานสารสนเทศ)
ซึ่งปัจจุบันถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาโดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างร่วมมือและวางแผนเพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
เรียกว่า "ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" โดยคณะกรรมการต่างได้พัฒนาซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนและบริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรสนับสนุน ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อบริการแก่หน่วยงานและนักเรียนนักศึกษา
โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและต่อเนื่องโดยระบบที่ทางวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น แบ่งเป็น

        ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

1. ระบบตรวจสอบผลการศึกษา (พัฒนาโดย สุวิทย์  แพงมา ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   2. ระบบตรวจสอบตารางสอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   3. ระบบตรวจสอบเลขที่สอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   4. ระบบตรวจสอบผังห้องสอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   5. ระบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   6. ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   7. ระบบสมัครเรียนออนไลน์ (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   8. ระบบข่าวสารสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   9. ระบบอีเลนนิ่ง e-Learning (พัฒนาโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบาย
  ในการใช้งานสำหรับบุคลากรและนักศึกษาโดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า
  การสมัครเรียนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการ
  สามารถดูได้ตามรายละเอียดดังนี้

       ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร

วิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุง
  และพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน
  โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากรประวัติการอบรมสัมนา เป็นต้น 

 

 

1. ระบบตารางสอน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2. ระบบสมัครงานออนไลน์ =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
3. ระบบตารางการใช้ห้องเรียน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4. ระบบสมัคเรียนออนไลน์=พัฒนาระบบโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา(หัวหน้างานสารสนเทศ)
5. ระบบอีเมล์บุคลากร=พัฒนาระบบโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์  (รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   1. ระบบตารางสอน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   2. ระบบสมัครงานออนไลน์ =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   3. ระบบตารางการใช้ห้องเรียน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   4. ระบบสมัคเรียนออนไลน์=พัฒนาระบบโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา(หัวหน้างานสารสนเทศ)
   5. ระบบอีเมล์บุคลากร=พัฒนาระบบโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์  (รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)