วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คลิกดูภาพใหญ่

ปรัชญา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่ง

ผลิตนักบริหารการศึกษา ที่มีความรู้ความสามสารถระดับสูงมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และแสวงหาความรู้
ประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการการศึกษา นำไปสู่ความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศ
และความ เป็นสากลในการบริหารการศึกษา

คลิกดูภาพใหญ่  วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตนักบริหารการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย และ/
หรือสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
2.เพื่อผลิตนักบริหารการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการศึกษา
ให้เกิดการพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าตามสภาพของสังคม
คลิกดูภาพใหญ่ 3.เพื่อผลิตนักบริหารการศึกษาให้มีความสามารถเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้การจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพภายใน และภายนอก
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration) 
ชื่อย่อ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration)
กลุ่มวิชาที่ศึกษา
- หลัก และแนวคิดการบริหารการศึกษา
- นโยบาย และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
- การวิจัย และพัฒนาทางการบริหารการศึกษา
- การประกันคุณภาพทางการศึกษา


    
 

 

รŠร’ยขร’ร‡ร”ยชร’ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยกร’รƒรˆร–ยกร‰ร’

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)