นักศึกษาแลกเปลี่ยน


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน / ผู้ตอบ 1/ อ่าน 2918

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรได้รับทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม คุณธรรมและจริธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถและการดำรงชีวิต ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาประเทศ ประกอบวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ


 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)