ทุนการศึกษา/การเงินการบัญชี
เพื่อสารต่อเส้นทางสู่อนาคตและการได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอมอบทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนดังต่อไปนี้ ทุนการศึกษา
1. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งมีให้อย่างเพียงพอ
2. ทุนคุณะ
3. ทุนเรียนดี
4. ทุนพัฒนาการศึกษา
5. ทุนศิลปวัฒนธรรม
6. ทุนสนับสนุนการกีฬา
7. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน
8. ทุนนักศึกษาช่วยงาน (Working Students)

 

 

 

ความเป็นมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538  โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศทั้งการศึกษาในระบบ
และนอกระบบซึ่งต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
และต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว  โดยได้เริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา  2539 
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้ กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

 

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษาอันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

1.             มีสัญชาติไทย

2.             รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ยกเว้นผู้กู้รายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไปมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000
บาทต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนดเป็นครั้งคราวต่อมาภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
รายได้รวมนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
รายได้รวมนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3.             ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 

 

4.             ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างเรียน

5.             ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.             ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก

7.             เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

8.             เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย


9.             เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบัน
                การศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม  หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

 

 

 

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม

  1.              เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า หรือ
  2.              หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ หรือ
  3.              ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

 

 


 

ทุนการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)