ข้อมูลวิทยาลัย    อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

เพลงมาร์ซบัณฑิตเอเซีย เทาทองครองใจ / ผู้ตอบ 5/ อ่าน 16667

ทั้งหมด1ข้อความ

I 1 I

 

.  อัตลักษณ์ของนักศึกษา  :  เก่ง  ดี  มีภาวะผู้นำ

  การสร้างให้นักศึกษามี ความเก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

 

  ด้านความเก่ง คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในวิชาชีพ  อาทิ มาตรฐานในการจัดคุณภาพ

  การเรียนการสอนและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์  ผลงานต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความเก่งของนักศึกษา เช่น 

  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การประกวดแผนการตลาด  การสอบพยาบาลวิชาชีพ   เปอร์เซ็นการมีงานทำที่สูง 

  การเป็นมัคคุเทศก์ช่วยโครงการ ADOC  การเป็นนักกีฬาระดับชาติ ฯลฯ

 

  ด้านความดี   คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความดี มีจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ 

  ศาสนา พระมหากษัตริย์  เช่น  โครงการบวชฟรี มีกุศล โครงการเก้ากล้าความดี การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ในวันสำคัญ

  ต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่  วันครู  รวมถึงการมีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

 

  ด้านการมีภาวะผู้นำ  คือ  คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก และการทำงานเป็นทีม  อาทิ 

  การจัดโครงการประกวดดาวเดือน,  โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฟุตซอลโลก  ค่ายผู้นำ

  การนำเสนอผลงาน ฯลฯ

 

 

  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  :  ส่งเสริมกีฬา  พัฒนาสังคม  สานสัมพันธ์กับนานาชาติ

 

 

  1.  การส่งเสริมกีฬา  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความสามารถทางการกีฬาหลายประเภท

  อาทิ ฟุตบอล  ฟุตซอล  ยิงปืน ยกน้ำหนัก เทควันโด  เซปักตะกร้อ  จนมีผลงานที่สร้างชื่อเสียง  

  นอกจากนั้นยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถทางการกีฬาด้วย  

  รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นทุกปีการศึกษา

 

 

  2.  การพัฒนาสังคม    วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมหลายด้าน  อาทิ 

  การจัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน และชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านภาษา 

  เทคโนโลยี  ฟุตบอลACADEMY  รวมถึงการบริการสุขภาพแก่ชุมชน  โครงการจิตอาสา เป็นต้น

  3.             สานสัมพันธ์กับนานาชาติ   เพื่อให้สถาบันได้ก้าวสู่ความเป็นสากล  วิทยาลัยฯ

  มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 

  อย่างหลากหลาย อาทิ  ญี่ปุ่น  จีน  ไต้หวัน  เวียตนาม กัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  รวมถึงองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น

 

คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา:  มุ่งใฝ่เรียน  เพียรทำดี  รักศักดิ์ศรี  มีประชาธิปไตย

 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม

มุ่งใฝ่เรียน                            การอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในแต่ละด้าน “เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการมาเรียน

 

ยึดความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญ” อาทิ ด้านการให้บริการห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต คลินิกคอมพิวเตอร์  วิชาการ 

สาธารณูปโภคที่สะอาด  ปลอดภัย  โครงการหนังสือยืมเรียนและการอ่านสร้างชาติ

  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  การอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

การสร้างบรรยากาศในการเรียน  การปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดความทันสมัย  การคัดเลือกผู้สอนที่มีประสบการณ์   ฯลฯ

 

เพียรทำดี                              สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้สร้างความดี อาทิ 

โครงการบวชฟรี มีกุศล  การทำบุญตักบาตร  การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่  โครงการครูเดิมที่แสนดี 

โครงการเก้ากล้าความดีตลอดปีการศึกษา  กิจกรรมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯลฯ

 

รักศักดิ์ศรี                             สนับสนุนให้นักศึกษารักศักดิ์ศรี ทั้งต่อตัวเองและสถาบัน  อาทิ  การเป็นพลเมืองดี

ไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  การเป็นสุภาพชน  รวมถึงการภูมิใจในศักดิ์ศรีสถาบัน คือ การได้รับการรับรอง

มาตรฐานและความไว้วางใจจากสภา องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ

สภาวิชาชีพบัญชี และสภาการพยาบาล  รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของสถาบัน เช่น 

แชมป์ฟุตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย 4สมัย เป็นต้น  และการรู้จักยกย่องเชิดชูผู้อื่น ฯลฯ

 

มีประชาธิปไตย                   ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หน้าที่ตนเอง เป็นนักฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็น

ที่แตกต่าง ด้วยการให้นักศึกษาเป็นผู้ริเริ่มและบริหารโครงการต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจจำลอง

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ค่ายภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม  การสร้างจุดร่วม สงวนจุดต่าง ฯลฯ


 

ข้อมูลวิทยาลัย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)