ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ


ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ

ประเภททรัพยากร
ผู้มีสิทธิ์ยืม
จำนวน
(เล่ม/เรื่อง)
เวลา
(วัน)
ค่าปรับ(บ.)/เล่ม/เรื่อง/วัน
หนังสือทั่วไป
-  นักศึกษาป.ตรี
-  นักศึกษาป.โท
            -  อาจารย์
            -  เจ้าหน้าที่
7
10
15
5
7
7
7
7
5
5
5
5
วารสารฉบับเก่า(เล่มปลีก)
สมาชิกทุกประเภท
3
1
5
โสตทัศนวัสดุ
สมาชิกทุกประเภท
3
2
5

หมายหตุ  :  1.  สำหรับอาจารย์ที่ยืมหนังสือ เพื่อใช้ในการสอนยืมได้นาน 1 ภาคการศึกษา
                  2.  กรณีที่โสตทัศนวัสดุใช้ประกอบกับหนังสือกำหนดให้ยืมนาน 7 วัน

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539

Anantapol