ปริญญาตรี


ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  4 ปี (ภาคปกติ) 4 ปี (ภาคสมทบ) 4 ปี (ภาคปกติ เทียบโอน) 4 ปี (ภาคสมทบ เทียบโอน)
    สำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 เลือกหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) เท่านั้น
  (1)      สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  (2)      สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (2 ปีต่อเนื่อง)
  (3)      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ
 


..  
ชื่อ สกุล *
ชื่อ ล็อกอิน +รหัสผ่าน
เกิดวันที่
โซเชียล
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ชื่อ บิดา
ชื่อ มารดา
 
  วิทย์ - คณิต    ศิลป์ - ภาษา อื่น ระบุ  
คุณเคยเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมหรือไม่ (1)   เป็น   ไม่เป็น
ต้องการกู้ยืม กองทุนหรือไม่ (2)   ต้องการ   ไม่ต้องการ
ท่านมีความต้องการทุนการศึกษาประเภทใด
ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้ผู้ดูแลระบบ(Admin) นำส่งข้อมูลให้คณะ/สาขาวิชา เพื่อดำเนินการติดต่อและประสานงานต่อไป

 
 
สำนักอธิการบดี (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์) ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2563
สอบถามปัญหาการใช้งาน facebook chaivat