หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

Full Text วิจัยและงานสนับสนุนการ
Full Text วิจัยและงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย
     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยบริการ
     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด
      
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) งานวิจัยด้านกระบือ
    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด
      
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) วารสาร Buffalo Bulletin
     
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด
     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดงานวิจัย
     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุดวิทยานิพนธ์
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง ศรีวิชัย ศูนย์วิทยบริการ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
      โรงงานต้นแบบ

    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด วิทยานิพนธ์
    
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วิทยานิพนธ์
     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด
     
มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด
     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยานิพนธ์
     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัย
     
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง งานวิจัย
     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง วิทยานิพนธ
     
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักหอสมุดกลาง
     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์
     
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง
       
อรรถกระวีสุนทร
     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักสารสนเทศ
 
มหาวิทยาลัยเอกชน
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด
     
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอสมุด


หน่วยงานราชการ
     กรมวิชาการเกษตร ห้องสมุด
  
     
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
     กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข
      
ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก
     
สถาบันพระปกเกล้า
     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539