หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

Journals วารสารคณะพยาบาลศาสตร์

Title ISSN Current  Issues Faculty
Applied  Nursing  Research  0897-1897 vol.27 No.3 June -August 2014 พยาบาลศาสตร์
Community  Health  Nursing  0737-0016 vol.31 No.3 July -September 2014 พยาบาลศาสตร์
Critical  Care  Nures  0279-5442 vol.34 No.4 July -August 2014 พยาบาลศาสตร์
Gerontological  Nursing  0098-9134 vol.40 No.6 October 2014 พยาบาลศาสตร์
MedSurg  Nursing  1092-0811 vol.23 No.4 July - August 2014 พยาบาลศาสตร์
Midwifery 0266-6131 vol.29 No.7 2013 พยาบาลศาสตร์
Nursing  Education  0148-4834 vol.51 No.12 2013 พยาบาลศาสตร์
Pediatric  Nursing  0097-9085 vol.40 No.4  July - August 2014 พยาบาลศาสตร์
Phychosocial  Nursing  and  Mental  Health  Services  0279-3695 vol.52 No.10  October 2014 พยาบาลศาสตร์
The American  Journal  of  Menternal/Child  Nursing  0361-929x vol.30 No.5 September - October 2014  พยาบาลศาสตร์
กองการพยาบาล  0125-7242 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พ.ค.- ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0857-4553 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลและการศึกษา  1906-1773 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ 0858-3080 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556  พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  0858-4338 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาล(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย) 0125-0078 ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0857-3743 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0858-1231 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  0125-8885 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1513-5454 ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 ก.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์ มข.  0125-7021 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาธารณสุข  0857-5371 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาร 0125-5118 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
รามาธิบดีพยาบลสาร 0857-8052 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 0857-7927 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล 1513-1262 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985 ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2351-0358 ปีที่ 32  ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539