หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

Journals วารสารคณะนิติศาสตร์


Title ISSN Current  Issues Faculty
กฎหมาย จุฬาฯ 0125-3093 ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ธ.ค. 2556 นิติศาสตร์
กฎหมาย ม.อุบล 1906-1560 ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ม.ค.-มิ.ย. 2557 นิติศาสตร์
กฎหมายปกครอง   เล่มที่ 30 ตอนที่ 3 นิติศาสตร์
กระบวนการยุติธรรม 1906-3253 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 นิติศาสตร์
DSI ไตรสาร   ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปี 2557 นิติศาสตร์
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา   ปีที่ 27 ฉบับที่ 302 ก.ย. 2557 นิติศาสตร์
ตำรวจ   ปีที่ 50 ฉบับที่ 440 ก.ค.-ก.ย. 2557 นิติศาสตร์
ทนายความ   ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ม.ค. 2556 นิติศาสตร์
ธรรมนิติ (HR magazine) 1685-6007 ปีที่ 12 ฉบับที่ 142 ต.ค. 2557 นิติศาสตร์
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน 1685-3865 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556  นิติศาสตร์
 ยุติธรรม   ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 2557 นิติศาสตร์
สารวุฒิสภา 0858-6993 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 พ.ค. 2557 นิติศาสตร์
หมอความยุติธรรม   ปีที่ 30 ฉบับที่ 255 ก.ย.-ต.ค. 2557 นิติศาสตร์

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539