หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

Journals วารสารคณะบริหารธุรกิจ

Title ISSN Current  Issues Faculty
AU Journal of management 0858-0855 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
 BLCI Quarterly 0859-4368 vol.21 no.2/14 April-june 2014 บริหารธุรกิจ
 Brand Age   ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
CIO World   ฉบับที่ 148 ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
Comtoday   ปีที่ 24 ฉบับที่ 487 ปักษ์หลัง ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
Customs Import-Export   ฉบับที่ 154 ปี 2557 บริหารธุรกิจ
e-Commerce   ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
For Quality   ปีที่ 20 ฉบับที่ 202 ส.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
Logistics 1685-5175 ปีที่ 12 ฉบับที่ 146 2557  บริหารธุรกิจ
 Marketeer                    ปีที่ 15 ฉบับที่ 175 ก.ย.  2557 บริหารธุรกิจ
MBA 1513-8275 ปีที่ 16 ฉบับที่ 175 เม.ย.  2557 บริหารธุรกิจ
 Thai Coon   ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 พ.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
การเงินธนาคาร 0125-7597 ฉบับที่ 390 ต.ค.2557 บริหารธุรกิจ
การจัดการสมัยใหม่ 1686-7319 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
การบริหารคน (ฅน)   ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 2557 บริหารธุรกิจ
จากญี่ปุ่น   ฉบับที่ 1 2557 บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0125-6564 ปีที่ 36 ฉบับที่ 141 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
นักบริหาร 0125-4960 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ 0125-233x ปีที่ 37 ฉบับที่ 143 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
แรงงาน   ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
วิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0125-2437 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ มข. 0125-2364 ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1905-0992 ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2228-9658 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย. -ก.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.อุบล) 1685-7941 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
ส่งเสริมการลงทุน   ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1905-3002 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
สังคมลุ่มแม่น้ำโขง 1686-6541 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
สสวท.   ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 ก.ย.-ต.ค. 2557  
เอกสารภาษีอากร 0125-658-0 ปีที่ 33 ฉบับที่ 397 ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมสาร 0125851-6 ปีที่ 56 ก.ค.-ส.ค. 2557 บริหารธุรกิจ

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539