หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

ฐานข้อมูล  E-thesis

ฐานข้อมูล  E-thesis

 

Electronic  Theses  NTLTD  (Networked  Digital  Library  of  These  and  Dissertations)  http://www.ndltd.org/

บริการข้อมูลวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโทและเอก  ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย  ราว  200  แห่ง  ในสหรัฐอเมริกาและอื่น  ๆ  บริหารจัดการโดย  Virginia  Technology

 

Dspace  MIT  Library  http://dspace.mit.edu/

ห้องสมุด  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาจูเซส  ให้บริการวิทยานิพนธ์ของสถาบัน  ราว  14,000  เรื่อง  รวมทั้งผลงานการวิจัยของสถาบันใน  ระบบ  Institutional  repository   ที่ใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิด  Dspace  ในการบริหารจัดการการจัดเก็บและค้นคืน

 

Virginia  polytechnic  Institute  &  State  University:  Electronic  Theses  &  Dissertations  :  VT  ETDs 

 

http://scholar.lib.vt.edu/theses/

ให้บริการวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท  และเอก  ของสถาบัน  ราว  10,609  เรื่อง

 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

เป็นฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด

 

http://thesis.stks.or.th/
เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ที่รวบรวม วิทยานิพนธ์ของแต่และมหาวิทยาลัยในประเทศทั้งของรัฐและเอกสารซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

ให้เอาหัวข้อ  วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากแหล่งอื่นๆ ในหน้าเว็บห้องสมุด

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539