หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

ฐานข้อมูล  E-Journal      

 

Bioline  International  : 

วารสารพยาบาล (Nursing Journal)

รามาธิบดีพยาบาลสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/RNJ/issue/archive

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JNHS/issue/archive

วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.nurs.chula.ac.th/research/nursingjournal.html

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JNS/issue/archive

วารสารสภาการพยาบาล http://www.tnc.or.th/e-journal/e-journal-list.html

วารสารวิจัยทางการพยาบาล http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJNR

วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research  http://www.tnc.or.th/e-journal/e-journal-list.html

AJOL nursing http://www.ajol.info/index.php/index/search/google

APORIA THE NURSING JOURNAL http://www.oa.uottawa.ca/journals/aporia/

BMC Nursing   http://www.biomedcentral.com/bmcnurs/

ERIC NURSING http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?newSearch=true&eric_sortField=&searchtype=keyword&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=nursing&eric_displayStartCount=1&_pageLabel=ERICSearchResult&ERICExtSearch_SearchType_0=kw

PMC nursing   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=nursing

PubMed  nursing   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=nursing

 

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (Health Science and Medicine Journal)

ขอนแก่นเวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/KKMJ/issue/archive

จดหมายเหตุทางการแพทย์ http://www.mat.or.th/journal/index.php

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย http://www.gastrothai.net/journal.php

จุฬาลงกรณ์เวชสาร  http://journal.research.chula.ac.th/journal_ChulalongkornMedicalJournal/all.php

เชียงใหม่ทันตแพทย์สาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/CMDJ/issue/archive

เชียงใหม่เวชสาร http://www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/CMVMJ/issue/archive

ธรรมศาสตร์เวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TMJ/issue/archive

ไทยเภสัชสาร http://journal.research.chula.ac.th/journal_ThaiPharmaceutical/all.php

พุทธชินราชเวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BMJ/issue/archive

แพทย์สารทหารอากาศ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/RTAMG/issue/archive

ลำปางเวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/LMJ/issue/archive

ฐานข้อมูลสุขภาพ http://www.doctor.or.th/

วชิรเวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/VMJ/issue/archive

วารสารกรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/journal/jourlink.htm

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/

วารสารการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ http://www.moph.go.th/ops/hrdj/

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTTAM/issue/archive

วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJPT/login?source=%2Findex.php%2FTJPT%2Fuser%2FauthorizationDenied%3Fmessage%3Duser.authorization.restrictedSiteAccess

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MJSSB/issue/archive

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JMHS/issue/archive

วารสารจักษุเวชสาร (Thai Journal of Ophthalmology) http://www.rcopt.org/content-journal1.html

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ http://www.cumedicine.org/present/main_medjournal.php

วารสารทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://journal.research.chula.ac.th/journal_DentalMedicine/all.php

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JMTPT/issue/archive

วารสารนิติเวชศาสตร์ http://www.forensicchula.net/FMJ/home/home.php

วารสารพิษวิทยา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJT/issue/archive

วารสารเภสัชศาสตร์อีสานhttp://thailand.digitaljournals.org/index.php/IJPS/issue/archive

วารสารเภสัชกรรม โรงพยาบาล http://www.thaihp.org/extend.php?option=document_list&c=1&layout=0

วารสารมะเร็งวิวัฒน์http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTSTRO/issue/archive

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวhttp://www.thaiichr.org/pcfm

วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยhttp://thailand.digitaljournals.org/index.php/JRCOST/issue/archive

วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม http://www.thairheumatology.org/list_magazine.php

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JVBD/issue/archive

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JCPH/issue/archive

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MHJ/issue/archive

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  http://www.tsh.or.th/journal1.php

วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤต  http://www.thaichest.org/atat3/

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://journal.research.chula.ac.th/journal_MedicalScienceResearch/all.php

วารสารวิชาการสาธารณสุข http://www.eric.chula.ac.th/journal/jer/

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/PHJBU/issue/archive

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JPH/issue/archive

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย http://www.dmh.go.th/journal/

วารสารศัลยศาสตร์จุฬา http://161.200.96.199/fulltext/ChulaSurgProcV1-10/index.htm

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลปกเกล้า(วพปก) http://library.md.chula.ac.th/e-jnal/JPMC.htm

วารสารสถาบันธัญญารักษ์ http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=52

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง http://www.suanprung.go.th/journal/bulletin.php

วารสารปริทันตวิทยา http://www.dent.cmu.ac.th/thai/library/web/index.php/component/content/article/45-thai-journal-index/78-thai-journal-of-periodontology

วารสารฟิสิกส์ไทย http://www.thps.org/journal.html

วารสารหมออนามัย http://www.moph.go.th/ops/doctor/

วารสารอายุรศาสตร์อีสาน http://std.kku.ac.th/4730204885/I-San/main.htm

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTMP/issue/archive

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JDAT/issue/archive

วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://thailand.digitaljournals.org/index.php/KKUDJ/issue/archive

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร http://www.rehabmed.or.th/royal/rc_thai/journal_new.php

เวชชสารสัตวแพทย์ http://www.vet.chula.ac.th/~tjvm/

ศรีนครินทร์เวชสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/SMJ/issue/archive

สงขลานครินทร์เวชสาร http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm

สารศิริราช http://thailand.digitaljournals.org/index.php/SRMJ/issue/archive

Asian BioMed http://abm.digitaljournals.org/

Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology http://thailand.digitaljournals.org/index.php/APJAI/issue/archive

African Health Sciences  http://www.bioline.org.br/info?id=hs&doc=eboard

African Journal of Health Sciences  http://www.bioline.org.br/toc?id=jh

Bangkok Medical Journal http://www.bangkokmedjournal.com/

Brazilian Journal of Oral Sciences http://www.bioline.org.br/toc?id=os

Biomed Central http://www.biomedcentral.com/journals

European Journal of General Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=gm

East and Central African Journal of Surgery http://www.bioline.org.br/js

Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7889

Health Today http://www.healthtoday.net/thailand/

Indian Journal of Cancer   http://www.bioline.org.br/toc?id=cn

Indian Journal of Critical Care Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=cm

Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology http://www.bioline.org.br/toc?id=dv

Indian Journal of Human Genetics http://www.bioline.org.br/toc?id=hg

Indian Journal of Medical Microbiology http://www.bioline.org.br/toc?id=mb

Indian Journal of Medical Sciences http://www.bioline.org.br/toc?id=ms

Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine http://www.bioline.org.br/toc?id=oe

Indian Journal of Pharmacology http://www.bioline.org.br/toc?id=ph

Indian Journal of Plastic Surgery http://www.bioline.org.br/toc?id=pl

International Journal of Environment Science and Technology http://www.bioline.org.br/toc?id=st

Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering  http://www.bioline.org.br/toc?id=se

Iranian Journal of Pediatrics http://www.bioline.org.br/toc?id=pe

Journal of Cancer Research and Therapeutics http://www.bioline.org.br/toc?id=cr

Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons http://www.bioline.org.br/toc?id=ip

Journal of Medical Education of Thailand http://seajme.md.chula.ac.th/

Journal of Minimal Access Surgery http://www.bioline.org.br/toc?id=ma

Journal of Postgraduate Medicine  http://www.bioline.org.br/toc?id=jp

Journal of Physiological  and Biomedical Sciences  http://www.j-pbs.org/index.php/online-issues

Middle East Fertility Society Journal http://www.bioline.org.br/mf

Neurology India  http://www.bioline.org.br/toc?id=ni

Outbreak, Surveillance and Investigation Reports http://thailand.digitaljournals.org/index.php/OSIR/issue/archive

PubMed  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Revista Colombia M้dica  http://www.bioline.org.br/toc?id=rc

Thai Journal of Hospital Pharmacy http://www.thaihp.org/index.php?lang=th&option=otherpage&sub=26

Thai Journal of Genetics http://gst.sci.ku.ac.th/

Thai Journal of Gastroenterology http://www.thaigastro.com/

Thai Journal of Orthopedic Surgery http://www.rcost.or.th/thai/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=76

 

วารสารอื่นๆ(Other Journal)

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_BusinessResearch/all.php

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารประเทศไทย  โดย สวทช.  http://www.journallink.or.th/

ฐานข้อมูลบริการบทความฉบับเต็ม สาขาแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.journallink.or.th/thaidb.asp

ประชาคมวิจัย จดหมายข่าวราย 2 เดือน http://rescom.trf.or.th/keydefault.aspx

รัฐประศาสนศาสตร์ http://library1.nida.ac.th/ejournds/ndgetdetail.asp?name=tjpa

วารสารคณิตศาสตร์ไทยTHAI JOURNAL of MATHEMATICS http://math.science.cmu.ac.th/thaijournal/

วารสารครุศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/JEducation/all.php

วารสารโดมทัศน์ http://library.tu.ac.th/tulib/index.php/library-publications/domtad

วารสารนิเทศศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_MassCommunication/all.php

วารสารบริหารธุรกิจ http://www.journal.tbs.tu.ac.th/

วารสารประชากรศาสตร์ http://www.cps.chula.ac.th/pop_info_2551/tha/pic_th_pub_journa.html

วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th/jkmitl/

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ http://library2.nida.ac.th/NJmain.html

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย http://www.qsbg.or.th/bot/

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์http://arts.tu.ac.th/tuart/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=22&lang=en

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHSS/issue/archive

วารสาร มฉก.วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://journal.hcu.ac.th/

วารสารศิลปศาสตร์ http://www.tu.ac.th/resource/publish/journal_liberalarts/

วารสารสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_Architect/all.php

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Journal of Wildlife in Thailand (JWT) http://jwt.thaiwildlife.org/home/about-jwt.html

วารสารสังคมศาสตร์ http://library.md.chula.ac.th/e-jnal/thaij.htm

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง http://www.plurality.net/index.php?fileName=journal/index.html

วารสารสิ่งแวดล้อม http://journal.research.chula.ac.th/journal_Environmental/all.php

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ http://journal.research.chula.ac.th/journal_MetallurgyMaterials/all.php

วารสารวิชาชีพบัญชี http://www.journal.tbs.tu.ac.th/

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://202.28.17.32/

วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://erm.buu.ac.th/jn/jn-main.htm

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_thairesearch/all.php

วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม http://www.eric.chula.ac.th/journal/jer/

วารสารวิจัยสังคม http://journal.research.chula.ac.th/journal_socialresearch/all.php

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JRCRDPD/issue/archive

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JSTMU/issue/archive

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JSSH/issue/archive

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ http://journal.research.chula.ac.th/journal_ScienceSport/all.php

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย http://journal.research.chula.ac.th/Journal_OfResearchMethodology/all.php

วิทยานิพนธ์ไทย โดย สวทช.   http://thesis.stks.or.th/

สารไทยศึกษา http://journal.research.chula.ac.th/journal_ThaiStudies/all.php

เอเชียปริทัศน์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_Asia/all.php

เอเชียนรีวิว  http://journal.research.chula.ac.th/journal_AsianReview/all.php

ABAC Journal http://www.journal.au.edu/

AJOL http://www.ajol.info/

Asian Journal of Energy & Environment (AJEE) http://www.jgsee.kmutt.ac.th/jgsee1/outreach/ajee_contents.php

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention http://www.apocp.org/

AU Journal http://www.journal.au.edu/

Cambridge www.journals.cambridge.org

Chiang Mai University Journal (CMUJ) http://cmuj.cmu.ac.th/

Chiang Mai Journal of Science http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/

DOAJ http://www.doaj.org/

DOAR www.opendoar.org

ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI - EEC) http://www.ecti.or.th/~editoreec/transactions.html
ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT) http://www.ecti.or.th/~editoreec/transactions.html

International Energy Journal (AIT) http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric

International Journal of the Computer, the Internet and Management http://www.journal.au.edu/

Journal of Scientific Research  http://journal.research.chula.ac.th/journal_ScientificResearch/all.php

Nature.com www.nature.com

Sciencedirect  www.sciencedirect.com

                ด้าน Physical Sciences and Engineering

                ด้าน Life Sciences

                ด้าน Health Sciences  และ 

                ด้าน Social Sciences and Humanities   

Springerlink  www.springerlink.com

ThaiLis โดย สกอ.   http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

THAI JOURNAL of AGRICULTURE SCIENCE  http://www.thaiagj.org/

Thai Journal online http://www.tci-thaijo.org/

 

นิตยสาร

นิตยสาร YOGA JOURNAL http://www.yogajournalthailand.com/main/

ลิงค์สถาบันวิจัย

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง http://www.plurality.net/index.php?fileName=journal/index.html

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน http://www.thaiichr.org/

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน http://www.aihd.mahidol.ac.th/

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) http://www.hsri.or.th/

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้ http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/ichrsouth

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539