หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

 

New Page 1

Journals วารสารคณะพยาบาลศาสตร์

Title ISSN Current  Issues Faculty
Applied  Nursing  Research  0897-1897 vol.27 No.3 June -August 2014 พยาบาลศาสตร์
Community  Health  Nursing  0737-0016 vol.31 No.3 July -September 2014 พยาบาลศาสตร์
Critical  Care  Nures  0279-5442 vol.34 No.4 July -August 2014 พยาบาลศาสตร์
Gerontological  Nursing  0098-9134 vol.40 No.6 October 2014 พยาบาลศาสตร์
MedSurg  Nursing  1092-0811 vol.23 No.4 July - August 2014 พยาบาลศาสตร์
Midwifery 0266-6131 vol.29 No.7 2013 พยาบาลศาสตร์
Nursing  Education  0148-4834 vol.51 No.12 2013 พยาบาลศาสตร์
Pediatric  Nursing  0097-9085 vol.40 No.4  July - August 2014 พยาบาลศาสตร์
Phychosocial  Nursing  and  Mental  Health  Services  0279-3695 vol.52 No.10  October 2014 พยาบาลศาสตร์
The American  Journal  of  Menternal/Child  Nursing  0361-929x vol.30 No.5 September - October 2014  พยาบาลศาสตร์
กองการพยาบาล  0125-7242 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พ.ค.- ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0857-4553 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลและการศึกษา  1906-1773 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ 0858-3080 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556  พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  0858-4338 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาล(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย) 0125-0078 ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0857-3743 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0858-1231 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  0125-8885 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1513-5454 ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 ก.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์ มข.  0125-7021 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาธารณสุข  0857-5371 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
พยาบาลสาร 0125-5118 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
รามาธิบดีพยาบลสาร 0857-8052 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 0857-7927 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
สภาการพยาบาล 1513-1262 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985 ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2556 พยาบาลศาสตร์
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2351-0358 ปีที่ 32  ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 พยาบาลศาสตร์

 

 

New Page 1

Journals วารสารคณะบริหารธุรกิจ

Title ISSN Current  Issues Faculty
AU Journal of management 0858-0855 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
 BLCI Quarterly 0859-4368 vol.21 no.2/14 April-june 2014 บริหารธุรกิจ
 Brand Age   ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
CIO World   ฉบับที่ 148 ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
Comtoday   ปีที่ 24 ฉบับที่ 487 ปักษ์หลัง ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
Customs Import-Export   ฉบับที่ 154 ปี 2557 บริหารธุรกิจ
e-Commerce   ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
For Quality   ปีที่ 20 ฉบับที่ 202 ส.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
Logistics 1685-5175 ปีที่ 12 ฉบับที่ 146 2557  บริหารธุรกิจ
 Marketeer                    ปีที่ 15 ฉบับที่ 175 ก.ย.  2557 บริหารธุรกิจ
MBA 1513-8275 ปีที่ 16 ฉบับที่ 175 เม.ย.  2557 บริหารธุรกิจ
 Thai Coon   ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 พ.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
การเงินธนาคาร 0125-7597 ฉบับที่ 390 ต.ค.2557 บริหารธุรกิจ
การจัดการสมัยใหม่ 1686-7319 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
การบริหารคน (ฅน)   ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 2557 บริหารธุรกิจ
จากญี่ปุ่น   ฉบับที่ 1 2557 บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 0125-6564 ปีที่ 36 ฉบับที่ 141 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
นักบริหาร 0125-4960 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ 0125-233x ปีที่ 37 ฉบับที่ 143 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
แรงงาน   ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
วิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0125-2437 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ มข. 0125-2364 ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1905-0992 ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2228-9658 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย. -ก.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.อุบล) 1685-7941 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
ส่งเสริมการลงทุน   ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1905-3002 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556 บริหารธุรกิจ
สังคมลุ่มแม่น้ำโขง 1686-6541 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557 บริหารธุรกิจ
สสวท.   ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 ก.ย.-ต.ค. 2557  
เอกสารภาษีอากร 0125-658-0 ปีที่ 33 ฉบับที่ 397 ต.ค. 2557 บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมสาร 0125851-6 ปีที่ 56 ก.ค.-ส.ค. 2557 บริหารธุรกิจ

 

 

New Page 1

Journals วารสารคณะนิติศาสตร์


Title ISSN Current  Issues Faculty
กฎหมาย จุฬาฯ 0125-3093 ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ธ.ค. 2556 นิติศาสตร์
กฎหมาย ม.อุบล 1906-1560 ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ม.ค.-มิ.ย. 2557 นิติศาสตร์
กฎหมายปกครอง   เล่มที่ 30 ตอนที่ 3 นิติศาสตร์
กระบวนการยุติธรรม 1906-3253 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557 นิติศาสตร์
DSI ไตรสาร   ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปี 2557 นิติศาสตร์
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา   ปีที่ 27 ฉบับที่ 302 ก.ย. 2557 นิติศาสตร์
ตำรวจ   ปีที่ 50 ฉบับที่ 440 ก.ค.-ก.ย. 2557 นิติศาสตร์
ทนายความ   ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ม.ค. 2556 นิติศาสตร์
ธรรมนิติ (HR magazine) 1685-6007 ปีที่ 12 ฉบับที่ 142 ต.ค. 2557 นิติศาสตร์
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน 1685-3865 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2556  นิติศาสตร์
 ยุติธรรม   ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 2557 นิติศาสตร์
สารวุฒิสภา 0858-6993 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 พ.ค. 2557 นิติศาสตร์
หมอความยุติธรรม   ปีที่ 30 ฉบับที่ 255 ก.ย.-ต.ค. 2557 นิติศาสตร์

 

 

New Page 1

Journal วารสารคณะศิลปศาสตร์

Title ISSN Current  Issues Faculty
DACO   133 ต.ค. 2557 ศิลปศาสตร์
Time   18 November 2014 ศิลปศาสตร์
 Fortune   vol.170 No.7 November 2014 ศิลปศาสตร์
Forbes    No.13 2014 ศิลปศาสตร์
Japanese studies journal 0125-6416 vol.31 no.1 April-Sep 2014 ศิลปศาสตร์
 เจแปนพาวน์เดชั่น   ฉบับที่ 11 ปี 2014 ศิลปศาสตร์

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539