หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1
บริการสารสนเทศ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์       ประวัติศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
                                                                                                                                                  


เกิด              1 มีนาคม 2477 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา       สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
                         สำเร็จเตรียมแพทย์จากคระวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         พ.ศ. 2503 สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล)
พ.ศ. 2510      สำเร็จปริญญาโททางด้านบริหารงานสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ Diptoma Tropicat Public Health
                         (D.T.P.H.)
พ.ศ. 2526      สำเร็จปริญญาโททางด้านบริหารงานทางด้านประชากรศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                         Doctor of  Public  Health  (Dr. P.H.)
พ.ศ.  2528     ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขามนุษยศาสตร์  (Ph.D)  จากมหาวิทยาลัยบาเกียว  ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ.  2545     ปริญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารการศึกษา  จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.  2504       แพทย์เทศบาลตำบลเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.  2514       ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่  41  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น                             สมาชิกสภานิติบัณญัติแห่งชาติ
พ.ศ.  2516       เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง  พรรคพลังใหม่
พ.ศ.  2517       เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  จังหวัดขอนแก่น  2  สมัย
พ.ศ.  2522       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข
พ.ศ.  2524       เป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว  ประจำประเทศบังคลาเทศ
พ.ศ.  2525       เป็นผู้อำนวยการถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน  ศาลายา  มหาวิทยาลัยมหิดล
                           เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโท  สาขาการบริหารง่านสาธารณสุขมูลฐานสำหรับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.  2532       เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                            เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ  การบริหารและการพัฒนาชนบทระดับมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                            เป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือน  2  สมัย
พ.ศ.  2534        เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ฝ่ายการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
พ.ศ.  2535        เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์กรุงเทพมหานคร  2  สมัย  และเป็นประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ
พ.ศ.  2537        เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงวิทยาลัย
พ.ศ.  2538        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
พ.ศ.  2540       เป็นนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.  2544       เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.  2545     เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ  ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ.  2507        รางวัลพนักงานเทศบาลดีเด่นประจำปี  จากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.  2510        รางวัลในฐานะแพทย์ในราชการส่วนภูมิภาคผู้มีผลงานดีเด่นจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.  2514        รางวัลในฐานะข้าราชการดีเด่นจากกรมการแพทย์และอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.  2515        รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น  (คนแรก)  จากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล
พ.ศ.  2516        รางวัลแมกไซไซ  สาขาผู้นำชุมชน  จากมูลนิธิรามอน  แมกไซไซ  ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ.  2528        ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์  สาขามนุษยศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยบาเกียว  ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ.  2529         รางวัลนักสาธารณสุขดีเด่นระหว่างประเทศจาก  Western  Consortium  in  Public  Health  ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.  2536         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ.  2538         รางวัลมหิดลทยากร  จากสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.  2545         ปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.  2547         รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

                             -  นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส  (สมัยที่  2)
                             -  ประธานมูลนิธิแคร์ - รักษ์ไทย   (กรุงเทพฯ)
                             -  ประธานมูลนิธิหมู่บ้าน  (กรุงเทพฯ)
                             -  ผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  (ADPC)

ตำแหน่งทางวิชาการ

                               -  ศาสตราจารย์พิเศษ  (การสาธารณสุขมูลฐาน)  มหาวิทยาลัยมหิดล
                               -  ศาสตราจารย์ที่ปรึกษา  หลักสูตรปริญญาเอกพัฒนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                               -  กรรมการวิชาการระหว่างประเทศของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  ศาลายา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                -  พ.ศ.  2547  The  Grand  Cordon  of  the  Order  of  the  Rising  Sun  (ประเทศญี่ปุ่น)
                                -  พ.ศ.  2537  มหาปมาภรณ์ช้างเผือก
                                -  พ.ศ.  2538  มหาวชิรมงกุฎ

 

 

 

 

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539