หน้าแรก
   
ข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง
สืบค้น
บริการของห้องสมุด
แนะนำทรัพยากร

New Page 1

โครงการหนังสือยืมเรียน

งานสหการ สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดทำ โครงการหนังสือยืมเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาได้มี หนังสือประกอบการเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ปกครองและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษา คือต้องมีหนังสือประกอบการเรียนรู้จึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อจัดหาหนังสือให้นักศึกษาได้ยืมเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและผู้ใช้ส่วนใหญ่ (นักศึกษา) มีความพึงพอใจในบริการหนังสือยืมเรียนในระดับสูง จึงได้จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา

 

 

 

   

Copyright©2008 College of Asin Scholars
สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246536-8 ต่อ 401 - 402 โทรสาร 043-246-539