สมัครคณะพยาบาลออนไลน์ คลิกลิงค์สมัครออนไลน์ คลิกลิงค์ ได้เลย✅✅

https://enroll.cas.ac.th/index.php

ค่าสมัคร 1,200 บาท

👉เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบแสดงผลการศึกษา 6 เทอม

- รูปถ่าย

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง