ประกาศรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการ

📣ประกาศรับสมัครแล้ว📣🎉

📍หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ “วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566”
รับจำนวน 14 ที่นั่ง เท่านั้น ❗️❗️
แผน ก 2 ที่นั่ง  แผน ข 12 ที่นั่ง
🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈
📌ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
📌ดร.สายัณห์ ผาน้อย
📌ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร
☎️ติดต่อสอบถาม
อาจารย์อรนุช ยังเจริญ 084-7980400
อาจารย์พิศตะวัน มาตสีดา 087-5565130

📍หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 
วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566”  
รับจำนวน 15 ที่นั่ง เท่านั้นนนน❗️❗️
แผน ก 5 ที่นั่ง  แผน ข 10 ที่นั่ง
🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈
📌ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 
📌ดร.จิราพร วิชระโภชน์
📌ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย
☎️ติดต่อสอบถาม 
ดร.จิราพร วิชระโภชน์ 098-6365459

#คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
#วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง