วันที่ 11 ส.ค.-14 ก.ย. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันวันที่ 11 ส.ค.-14 ก.ย. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรศึกษาศสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/4/2022 2:14:46 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง