คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์ ให้ปกปักษ์รักษาทุกๆท่านให้เจริญรุ่งเรืองวันที่ 3 สิงหาคม 2565 📌
คณะพยาบาลศาสตร์และสำนักอธิการบดี เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลลากรทุกท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์ ให้ปกปักษ์รักษาทุกๆท่านให้เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ทุกๆท่านนะครับผม ✅

 

 

เผยแพร่โดย ณัฐภัทร สุประเสริญการกิ


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
8/3/2022 10:48:30 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง