การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการรู้ วงรอบที่ 1 การดำเนินกระบวนการ E-PLCวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565
การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการรู้ วงรอบที่ 1 การดำเนินกระบวนการ E-PLC ของนายณัฐวรรษ หล้าสีดา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทีม E-PLC ดังนี้
1. นายอำนาจ ศิริบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
อาจารย์นิเทศก์
3. ดร.สมพงศ์ อัสสาภัย
อาจารย์นิเทศก์
4.นายทยุต เทวบุตร(ติดภารกิจ)
ศึกษานิเทศก์
5. นางสาว วรลักษณ์ ชัยธงรัตน์
ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
6. นางลัดดาพร หาดจันทร์ ครูพี่เลี้ยง
7.นายณัฐวรรษ หล้าสีดา ครูผู้สอน
8.นางสาวนิษฐิดา ศรีสุมัง ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
9.นางสาวปรีชญา รูปต่ำ ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
10.นางจุไลรัตน์ ศรีสุมัง ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
11.นายทศวรรต มรรครมย์ ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
12. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์ ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านอาจารย์นิเทศก์ ท่านศึกษานิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการเข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผนในครั้งนี้
กระผมจะนำคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนต่อไปครับ
ขอบพระคุณครับ 

 

 

เผยแพร่โดย ณัฐภัทร สุประเสริญการกิจ


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
8/3/2022 10:44:17 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง