U- School Mentoring 2564
U- School Mentoring 2564วันที่ 24 มิ.ย. 65 📌
วิทยาบัณฑิตเอเซีย โดยโครงการ English และ Coding
เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ U- School Mentoring 2564 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ณ โรงแรม AVANI ขอนแก่น ✅  

 

ระมวลภาพทั้งหมด   

 

 

 

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมการนำเสนอ

 

 

สื่อและนวัตกรรมมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบโล่เกียรติคุณ
เวลา 09.40 น. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2564 จำนวน 22 โครงการ และปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยผู้แทนจากจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 

 


เวลา 13.00 น. Workshop “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน” และ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร และ อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ณ อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/26/2022 10:07:59 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง