ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูวัน ที่ 11 พ.ค 65 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ของดร.หทัยกาญจน์ สร้อยงาม ผอ.กศน.อ.ภูเวียง ณ.สำนักงาน กศน .อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/16/2022 2:44:39 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง