วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

 

วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ได้รับข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดทำวาร" นโยบายการขนส่งและจราจร"

 

 

ได้รับข้อมูลให้เผยแพร่จาก
รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (รองอธิการบดี)


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/21/2022 10:30:36 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง