นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2564 รุ่น 7 ห้อง 3

ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรม 3 ป. (ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปั่นน้ำใจ) สารสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน

ณ วัดสว่างโพธิชัย และ ณ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

นำทีมโดย
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

และ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุหลาบ ปุริสาร 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/21/2022 9:53:00 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง