พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564
ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑ 
ในพิธีมอบหมวกผู้ช่วยพยาบาล 
 
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 📌
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 15  และพิธีมอบหมวกและแถบหมวกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 และพิธีมอบเข็มฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 👩🏻‍⚕️

ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนและวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅✅

 

 

 

Live พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง