วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
🙏23 ธันวาคม 2564 วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🙏 ท่านผู้มีเกียรดีที่เคารพทุกท่าน การจัดกิจกรรม งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพแพทย์ หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ ที่สถาบันการศึกษาในเครือ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อันประกอบด้วย โรงเรียน กระแสพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โรงเรียนกระแสบริบาล โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ รวมถึงสโมสรขอนแก่น FC นักเรียนนักศึกษาทุกคน กำหนดจัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวากม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการจัดงาน วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันประกอบด้วย 1. กิจกรรมการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวนมากกว่า ๑๐๐ คน 2. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเทคโนพล FA คัพ 3.พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตร กู้ชีพ กู้ภัย ไปด้วยกัน จากการทำกิจกรรมที่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลที่ผ่านมาของสถาบันในเครือศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ คือ การบรรพชาสามเณรหมู่ภายใต้โครงการ "บวชฟรี มีกุศล" ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓-๑๘ ของทุกปี และที่กำลังจะดำเนินพิธีการในวันนี้ ทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/23/2021 8:58:45 PM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง