สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น
รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา "สมัครเรียน = สมัครงาน"
📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น📍
#เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด
✅คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
✅คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
✅คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
✅คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
 
เผยแพร่โดย Phorswat Klinsrisuk


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง