ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร
เขตขอนแก่น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วาระ พ.ศ. 2565-2567


สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง