CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ก่อตั้งงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญคณาจารย์นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปืดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและการเสวนา หัวข้อ “การศึกษาหลังระบาดCovid-19:ความคาดหวังเพื่อการพัฒนา”ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 9.00-11.30 น
โดยเริ่มเข้าร่วมรับชมในระบบonline ได้ตั้งแต่ 08.40 นเป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/casonline/ สำหรับข่วงเสวนา 10.00-11.30 น Room 1 International Room เพจ facebook สำนักบัณฑิตศึกษา : Education after COVID-19: Expectations for development

 

https://www.facebook.com/CASGraduateSchool ห้องที่ 2 ด้านการศึกษา เพจ facebook คณะศึกษาศาสตร์ฯ “คุณภาพการศึกษาไทยหลัง Booster Dose” : https://www.facebook.com/คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์-วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย-2032393780326221/ ห้องที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลกระทบจากโควิดและทางออกที่ท้าทาย - เพจ facebook คณะวิทยาศาสตร์ : https://www.facebook.com/itsci/

 

 

ข้อมุลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/5/2021 9:54:42 PM

เว็บไซต์
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง