12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI

12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI

ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ให้เกียรติมาขอบคุณท่านอธิการบดี และให้คำแนะนำ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผุ้ประกอบการโพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/12/2021 12:21:06 PM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง