ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4

ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4 "การสร้าง APPLICATION สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วย APPSHEET" โดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึงเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสารสนเทศระดับประเทศ ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

 

 สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง