นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดการ
ตามภาพตัวอย่างนี้นะครับสถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง